27 กุมภาพันธ์ 2562 "แม่น้ำชี"แห้งกรมชลประทานวอนชาวนาอีสานงดทำนาปรัง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/363877

รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงลำน้ำชีแห้งขอดที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดเป็นประจำเกือบทุกปีในตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร โดยบริเวณโค้งน้ำแห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายระยะทางประมาณ 200 ม. เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ประมาณ 1,000 ไร่ อาศัยสูบน้ำจากแม่น้ำชีด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทำฝายกระสอบทรายขวางกั้นลำน้ำชี ล่าสุดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือ สำหรับหน้าแล้งปีนี้ เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 6 และ 8 เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูลประจำปี 2561/2562 และได้จัดประชุมคณะกรรมการเปิด-ปิด บานระบายของเขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากน้ำต้นทุนในลำน้ำและเขื่อนขนาดใหญ่มีน้อย โดยให้ความสำคัญในเรื่องการอุปโภค – บริโภค และการรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก